Reklamačný poriadok

Aký tovar je možné reklamovať

Reklamovať je možné len tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho alebo priamo v prevádzke predávajúceho, ktoré vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a vzťahuje sa na neho záruka.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prehliadnuť, skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru vrátane úplnosti dodávky a to čo najskôr po jeho dodaní a prevzatie. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len pokiaľ preukáže, že tovar mal tieto vady už v dobe prevzatie tovaru.


Uplatnenie reklamácie

Pokiaľ tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v prevádzke elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu / vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Reklamačné konanie na tovar, ktoré je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne alebo elektronickou poštou (e-mailom: reklamacie@deltalift.sk)
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu do servisného miesta na Prahe 10 a to na vlastné náklady

Reklamačné konanie na tovar, ktoré nie je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne alebo elektronickou poštou (e-mailom)
 • prevedenie prehliadky tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorý o obhliadke vyhotoví písomné potvrdenie a kópiu predá kupujúcemu

Reklamačné konanie

Predávajúci vydá v deň zahájenia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň zahájenia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá prevádza servis tovaru, rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru neodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady (ďalej len “neoprávnená reklamácia"), nesie kupujúci všetky náklady:

 • predávajúceho
 • tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca
 • autorizované alebo akreditované osoby na reklamáciu a odborné posúdenie
 • náklady hlavne na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúci servis tovaru a znalcom, autorizovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len “náklady z neoprávnenej reklamácie").

V lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúceho zloží kupujúci určenú čiastku na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

Kedy nie je možné uplatniť záruku a jej zánik

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvorenia zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktoré bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky pre predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru.
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zachádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru nevyhnutnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • vykonaním neoprávneného zásahu či úpravy tovaru a zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Termín vybavenia reklamácie

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od zahájenia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.


Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o odstraniteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci zaistí odstranenie vady
 • ak nie je možné vadu odstrániť, predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určeniu vybavenia svojej reklamácie domáhať)

Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstraniteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu nasledovne:

 • výmenou tovaru za tovar inej, funkčnej, rovnakých alebo lepších technických parametrov,
 • v prípade, že nemôže predávajúci previesť výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú vadu odstrániteľnú považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac než dvakrát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac než troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za podobné s porovnateľnými technickými parametrami.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Tovar si kupujúci odvezie na vlastné náklady alebo využije prepravu, ktorú zaistí predávajúci; ide o platenú službu a tovar tak bude doručený na dobierku vo vopred určenej cene.

Záručná doba

24/12 mesiacov*

Paletové vozíky + vysokozdvižné vozíky + zdvíhacie plošiny a stoly (nový tovar):

24 mesiacov na ostatné časti stroje (ostatní spotrebitelia)

12 mesiacov na ostatné časti stroje (zákazníci nakupujúci na IČO)

Ostatní vyššie neuvedený tovar (nové):

24 mesiacov na celý stroj (ostatní spotrebitelia)

12 mesiacov na celý stroj (zákazníci nakupujúci na IČO)

*Vyššie uvedené hodnoty “24/12" znamenajú: 24 – pre fyzické osoby (pre kúpne zmluvy uzatvorenej v distančnom režime); 12 – záručná lehota pre právnické osoby (pre kúpne zmluvy neuzavreté v distančnom režime).

Záručná doba začína bežať dňom prevzatie tovaru kupujúcim.

Predávajúci týmto poučuje zákazníka,  čoby spotrebiteľa, že je v prípade sporu s predávajúcim oprávnený sa domáhať svojho práva na mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu. Toto právo sa uplatňuje návrhom podaným podľa ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, k nasledujúcej inštitúcii: Slovenská obchodná inšpekcia Štěpánská 567/15 Praha 2 – Nové Mesto 120 00 webové stránky: http://www.coi.cz Všetky podrobnosti ohľadne mimosúdneho riešenia sporou sú uverejnené na uvedených webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve zjednané iné záručné a reklamačné podmienky.