Označenie CE

Metodické pokyny, technické normy a ostatné predpisy sú základom pre hladký obchod v Európskom hospodárskom priestore. Nevyhnutná požiadavka na označenie strojov je značka CE. Termínom CE sa rozumie “Communauté Européenne”, čo je francúzsky názov Európskej únie.

 

Každý technický výrobok, ako napr. vysokozdvižný alebo ručný paletový vozík, ktorý je uvádzaný na trh v Európskej únii, musí spĺňať tieto ustanovenia a všetky platné smernice. Potom je výrobok v súlade s predpismi ES a označený značkou CE.

Táto zhoda sa prevádza podľa postupu posudzovania zhody výrobcom. Tá musí byť prevedená pred prvým uvedením technického výrobku na trh. Proces potvrdenia závisí na zložitosti porovnávaného produktu. Zatiaľ, čo napríklad ručný paletový vozík musí spĺňať iba niekoľko predpisov, je pri ručne vedenom vysokozdvižnom vozíku už násobne viac parametrov, ktoré musia vyhovovať predpisom. Prieskum súladu s týmito pokynmi sa prevádza náhodne.

Prevedenie akýchkoľvek zmien v otestovanom produkte má za dôsledok zánik zhodnosti a tým i označenie CE. V takom prípade musí byť prevedené nové posúdenie takého stroja.

Všetky predávané stroje HanseLifter majú riadne označenie CE a uisťujeme zákazníkov, že sú kvalitné a plne spôsobilé k používaniu.