Záruky a reklamačný poriadok

 

Aký tovar možno reklamovať

  

Reklamovať možno iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho alebo priamo v prevádzke predávajúceho, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a vzťahuje sa naň záruka.

  

  

Povinnosti kupujúceho

  

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť, skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru vrátane úplnosti dodávky a to čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len ak preukáže , že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

   

  

Uplatnenie reklamácie

  

Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

  

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

  

• doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne alebo elektronickou poštou (e - mailom)

  

• doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu do servisného miesta na Prahe 10 a to na vlastné náklady < / p>  

Reklamačné konanie na tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

  

• doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne alebo elektronickou poštou (e - mailom)

  

• vykonaní prehliadky tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vyhotoví písomné

  

• potvrdenie a kópiu odovzdá kupujúcemu

  

  

Reklamačné konanie

  

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim , kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania . Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

  

V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená , predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady ( ďalej len " neoprávnená reklamácia " ) , znáša kupujúci všetky náklady:

  
      
 • predávajúceho
 •     
 • tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca
 •     
 • autorizovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie
 •     
 • náklady najmä na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len " náklady z neoprávnenej reklamácie").
 •   
  

  

V lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúceho zloží kupujúci určenú čiastku na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

  

  

Kedy nemožno uplatniť záruku a jej zánik

  

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

  
      
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva
 •   
  

alebo dokumentácie tovaru.

  
      
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 •     
 • uplynutím záručnej doby tovaru.
 •     
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 •     
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 •     
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 •     
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými vČR
 •     
 • poškodením tovaru nevyhnutnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
 •     
 • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 •     
 • urobením neoprávneného zásahu či úpravy tovaru a zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 •   
  

  

Termín vybavenia reklamácie

  

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

  

  

Spôsob vybavenia reklamácie

  

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

  
      
 • predávajúci zaistí odstránenie vady
 •     
 • ak nemožno vada odstrániť, predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať)
 •   
  

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu nasledovne:

  
      
 • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov
 •     
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar
 •   
  

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za podobné s porovnateľnými technickými parametrami.

  

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e - mailom. Tovar si kupujúci odvezie na vlastné náklady alebo využije prepravu, ktorú zaistí predávajúci; jedná sa o platenú službu a tovar tak bude doručený na dobierku vo vopred určenej cene.

  

  

Záručná doba

  

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená v záručnom liste inak. Záruka možno predĺžiť podľa stanovených podmienok uvedených v sekcii "Služby" na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

  

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

  

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.