Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia ako neoddeliteľná súčasť kúpnych zmlúv uzatváraných pri predaji a kúpe výrobkov značky Hanselifter dodávaných spoločnosťou Konstruktis Delta, spol. s.r.o. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a riadne zaplatiť.

 

Dodacie a cenové podmienky

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcovi k preprave pre kupujúceho v dohodnutom mieste. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným uhradením kúpnej ceny, alebo predtým vtedy, keď získa oprávnenie so zásielkou nakladať, ak ide o tovar prepravovaný.
 2.     
 3. Ak sa zmluvné strany dohodnú na vlastnom odbere tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný odobrať všetok objednaný tovar do 48 hodín po vyzvaní predávajúcim. V prípade nedodržania lehoty kupujúcim bude kupujúcemu účtované za každý ďalší kalendárny deň penále vo výške 0,1 % z dohodnutej kúpnej ceny.
 4.     
 5. Ak sa zmluvné strany dohodnú na doručenie tovaru kupujúcemu zmluvnou prepravnou spoločnosťou, bude k cene za tovar (fco) pripočítaná cena za prepravu podľa aktuálnej ceny uvedenej pri každom tovare.
 6.     
 7. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania a kupujúci je povinný tento tovar prevziať.
 8.     
 9. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky vinou prepravcu, oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo udalosťou, ktorá predávajúcemu podstatne sťaží alebo znemožní plniť podmienky uzavreté v zmluve: štrajk, výluka, požiar apod O týchto udalostiach je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania .

Reklamacie

Zjavné vady spôsobené napr dopravou, manipuláciou apod možno písomne reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo boli zistené pri prehliadke tovaru prevedenej pri preberaní, najneskôr však do 10 pracovných dní, skryté vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Skúška reklamovaného tovaru sa prevádza podľa bežných noriem.

 

Ostatné a záverečné dojednania

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré majú vzťah k obchodom, ktoré budú uzatvárané zmluvnými stranami.
 2.     
 3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy vrátane týchto všeobecných podmienok a riadia sa Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 4.     
 5. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.